Ochrana osobních údajů

Obecná ustanovení

Níže naleznete informace o získávání osobních údajů, které probíhá při využívání naší webové stránky. Pod pojmem „osobní údaje“ se dle definice čl. 4 č. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“, resp. zkráceně „GDPR“) rozumí všechny údaje, které lze spojit s Vaší osobou. K nim patří například jméno, adresa, e-mailová adresa, uživatelské chování. Ohledně dalších pojmů, především pojmů jako „zpracování“, „správce“, „zpracovatel“ a „souhlas“, se odkazujeme na zákonné definice ohledně ochrany osobních údajů článku 4 GDPR. V zásadě zpracováváme osobní údaje pouze tehdy, pokud je to nutné k zajištění funkčnosti webové stránky, jakož i námi nabízených obsahů a služeb. Zpracování osobních údajů je prováděno pravidelně pouze tehdy, když k tomu udělíte svůj souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, nebo jestliže je toto zpracování umožněno na základě právních předpisů, především pak právních základů uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. b) až písm. f) GDPR. Vaše osobní údaje jsou vymazány nebo zablokovány, jakmile odpadne důvod jejich uložení. Osobní údaje mohou být ukládány také tehdy, pokud je to stanoveno národními nebo evropskými předpisy, kterým podléháme. K blokaci nebo vymazání údajů dojde v tomto případě tehdy, když uběhne lhůta pro uložení, která je v těchto předpisech stanovena. To neplatí v případě, že je uložení osobních údajů nutné k uzavření smlouvy nebo k jejímu plnění. Jestliže se v otázce jednotlivých funkcí našich webových stránek obrátíme na smluvní poskytovatele služeb nebo jestliže budeme chtít využít Vaše osobní údaje pro reklamní účely, budeme Vás o daných postupech informovat níže.

Správce

Správcem, ve smyslu čl. 4 č. 7 GDPR, ve smyslu ostatních zákonů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a jiných ustanovení, jakož i nařízení s charakterem ochrany osobních údajů, je:

Chemikalien-Gesellschaft Hans Lungmuß mbH & Co. KG
jejímž zákonným zástupcem je jednatel: Dipl.-Kfm. Klaus Lungmuß, RA Uwe Lungmuß
Franziusstr. 84
44147 Dortmund

E-mail: info@lungmuss.de
Tel.: +49 (0)231 982333-0
Fax: +49 (0)231 982333-82

Další podrobnosti ohledně správce naleznete v našem impresu.
Zmocněnec pro ochranu osobních údajů

Našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na níže uvedené adrese:

Daniela Solinger
Chemikalien-Gesellschaft Hans Lungmuß mbH & Co. KG
Franziusstr. 84
44147 Dortmund

Tel.: +49 (0)231 982333-21
Fax: +49 (0)231 982333-82
E-mail: d.solinger@lungmuss.de

Vaše práva

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte vůči naší společnosti následující práva:

právo na přístup k osobním údajům,
právo na opravu a výmaz,
právo na omezení zpracování,
právo vznést námitku vůči zpracování,
právo na přenositelnost údajů.

Dále máte také právo na podání stížnosti u dozorového úřadu ohledně zpracování Vašich osobních údajů z naší strany.

Zpracování osobních údajů v případě informačního využití naší webové stránky

Když navštívíte naši webovou stránku, bez provedení registrace nebo bez toho, abyste nám informace poskytli jiným způsobem („informační využití“), získáváme jen takové osobní údaje, které našemu serveru zprostředkuje Váš webový prohlížeč. Jestliže si chcete prohlédnout naši webovou stránku, získáme následující údaje, které jsou pro nás potřebné po technické stránce, abychom Vám mohli zprostředkovat náhled naší webové stránky a zajistit její stabilitu a bezpečnost.

  • IP adresa
  • datum a čas připojení
  • rozdíl v časovém pásmu k GMT
  • obsah webové stránky
  • stav přístupu (HTTP stav)
  • množství přenesených dat
  • webová stránka, ze které jste přešli na naši webovou stránku
  • webový prohlížeč
  • operační systém
  • jazyk a verze prohlížeče

Výše zmíněné údaje jsou také ukládány do tzv. logfiles na našem serveru. Tyto údaje nejsou ukládány společně s Vašimi jinými osobními údaji. Získávání a přechodné ukládání IP adresy je potřebné pro zprostředkování přístupu na naši webovou stránku z Vašeho koncového zařízení. Za tímto účelem musí být Vaše IP adresa uložena na naší webové stránce po celou dobu Vaší návštěvy. Ukládání výše zmíněných logfiles slouží k zajištění funkčnosti a k optimalizaci naší webové stránky, jakož i k zajištění bezpečnosti našich informačních systémů. Nedochází k vyhodnocování těchto údajů k marketingovým účelům. S předcházejícími účely je spojen náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů. Právním základem pro získávání a přechodné ukládání výše uvedených údajů a logfiles je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Výše zmíněné údaje pro účely zpřístupnění naší webové stránky jsou vymazány, jakmile je její návštěva ukončena. Získávání výše zmíněných údajů pro účely zpřístupnění naší webové stránky a ukládání těchto údajů do logfiles je bezpodmínečně nutné pro provoz našich webových stránek. Proti tomu nelze vznést námitku.

Zpracování osobních údajů pomocí cookies

Na našich webových stránkách využíváme soubory cookies. V případě cookies se jedná o malé textové soubory, které jsou ukládány na paměťové médium Vašeho koncového zařízení, například na pevný disk, a které nám poskytují určité informace. Cookies nemohou spouštět programy ani přenášet viry na Vaše koncové zřízení. Tato webová stránka využívá následující druhy cookies, jejichž rozsah a funkce jsou popsány níže. Cookies, které jsou ukládány na Vašem webovém prohlížeči

Perzistentní cookies: Tyto cookies jsou automaticky vymazány po uplynutí určené doby, která se může lišit dle druhu cookies. Tyto cookies můžete kdykoli smazat v nastavení svého prohlížeče.

Zpracování osobních údajů pomocí výše zmíněných cookies slouží k zefektivnění nabídky naší webové stránky a zvýšení její uživatelské přívětivosti. Některé funkce naší webové stránky nemůžeme poskytovat bez použití cookies. Některé funkce naší webové stránky především vyžadují, aby byl Váš webový prohlížeč identifikovatelný také po přechodu na jinou stránku. Údaje, které budou zpracovány pomocí cookies a které jsou potřeba pro zajištění funkce naší webové stránky, nejsou využívány za účelem vytvoření uživatelských profilů. Cookies využívané pro účely analýzy, slouží ke zlepšení kvality, uživatelské přívětivosti, obsahů a funkce naší webové stránky. Umožňují nám zjišťovat, jak je využívána webová stránka, které její funkce a jak často. To nám umožňuje neustále zlepšovat naši nabídku. V případě cookies, které jsou potřebné z technického hlediska, spočívá ve výše zmíněných účelech náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů. Právním základem je v těchto případech čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Ve všech ostatních případech je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (Váš souhlas). Výše zmíněné cookies jsou ukládány na Vašem koncovém zařízení a odsud jsou zprostředkovány našemu serveru. Můžete tak sami nakonfigurovat zpracování Vašich údajů a informací prostřednictvím cookies. V nastavení Vašeho prohlížeče můžete provést potřebné konfigurace, pomocí kterých můžete například odmítnout cookies třetích stran nebo cookies obecně. V této souvislosti Vás chceme upozornit na to, že pak eventuálně nebudete moci správně využívat veškeré funkce naší webové stránky. Kromě toho Vám doporučujeme provádět pravidelný manuální výmaz cookies z Vašeho prohlížeče.

Použití Google Analytics

Za účelem provádění analýzy využívání webové stránky využíváme Google Analytics. Údaje získané tímto způsobem využíváme za účelem optimalizace naší webové stránky, jakož i našich reklamních opatření.

Google Analytics je služba analýzy webu provozovaná a poskytovaná Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google zpracovává údaje ohledně použití webové stránky na naši žádost a smluvně se zavazuje k přijetí opatření za účelem zaručení důvěrnosti zpracovávaných údajů.

Během Vaší návštěvy naší webové stránky jsou mimo jiné zapisovány následující údaje:

Zobrazené stránky

Dosažení „cílů webové stránky“ (např. navázání kontaktu)

Vaše chování na stránkách (např. klikání, scrollování a doba, po jakou se na stránce zdržíte)

Vaše přibližná poloha (stát a město)

Vaše IP adresa (ve zkrácené formě, aby nebylo možné ji jasně přiřadit)

Technické informace jako prohlížeč, poskytovatel internetových služeb, koncové zařízení a rozlišení obrazovky

Místo původu Vaší návštěvy (tzn. přes jakou webovou stránku, resp. prostřednictvím jakého propagačního prostředku, jste se dostali na naši webovou stránku)

Tyto údaje jsou předávány na server Google v USA. Google při tom respektuje zásady ochrany osobních údajů plynoucí z dohody „EU-US Privacy Shield“.

Google Analytics ukládá soubory cookies ve Vašem prohlížeči po dobu dvou let od Vaší poslední návštěvy. Tyto cookies obsahují náhodně generované uživatelské ID, díky kterému Vás lze při Vaší další návštěvě webové stránky opět identifikovat.

Zapsané údaje jsou ukládány společně s náhodně vygenerovaným uživatelským ID, což umožňuje vyhodnocování uživatelského profilu pod pseudonymem. Tyto údaje o uživateli jsou po 14 měsících automaticky mazány. Ostatní údaje zůstávají uloženy po neomezeně dlouhou dobu v agregované formě.

Jestliže s tímto sběrem údajů nesouhlasíte, můžete mu zabránit deaktivací Google Analytics pomocí jednorázové instalace add-on ve svém prohlížeči.

Další funkce a nabídky naší webové stránky

Kromě výše popsaného informativního využití naší webové stránky poskytujeme také různé služby, které můžete v případě zájmu využít. Pro tyto účely je z pravidla nutné uvést další osobní údaje. Tyto údaje potřebujeme k poskytování dané služby. Pro tyto účely platí výše zmíněné zásady zpracování osobních údajů. Při zpracování těchto údajů se z části obracíme na externí poskytovatele služeb, které pečlivě vybíráme. Tito poskytovatelé se řídí našimi pokyny a my je pravidelně kontrolujeme. Jestliže budou osobní údaje předávány třetím osobám za účelem poskytování služeb, které poskytujeme společně s našimi partnery, můžete získat bližší informace o jejich zpracování z popisu jednotlivých služeb uvedených níže. Jestliže mají třetí osoby sídlo mimo evropský hospodářský prostor, můžete získat bližší informace o důsledcích této okolnosti z popisu jednotlivých služeb uvedených níže.

Navázání kontaktu

Když se s námi spojíte pomocí e-mailu, budou uloženy Vaše osobní údaje zprostředkované prostřednictvím Vašeho e-mailu.

Údaje jsou využívány výlučně za účelem zaslání odpovědi na Vaše dotazy. Nedochází k předání těchto údajů třetím stranám, jestliže to není explicitně uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Kromě toho zaznamenáváme Vaši IP adresu a čas odeslání. Zpracování výše uvedených osobních údajů slouží výlučně pro zpracování Vaší poptávky. S tím je spojen také náš oprávněný zájem na zpracování Vašich osobních údajů. Jestliže jste nám k tomu udělili souhlas, je právním základem zpracování těchto údajů čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. V ostatních případech je právním základem zpracování těchto údajů čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, především pak v případech, kdy nám tyto údaje zprostředkujete zasláním e-mailu. Jestliže chcete prostřednictvím e-mailu dosáhnout uzavření smlouvy, představuje dodatečný právní základ čl. 6 odst. 1 písm b) GDPR. Jakmile Vaši poptávku s konečnou platností vyřídíme, budou tyto údaje s ohledem na právní lhůty pro uchování údajů vymazány. Při navázání kontaktu pomocí e-mailu můžete kdykoli vznést námitku proti ukládání Vašich osobních údajů. Upozorňujeme, že Vaši poptávku v takovém případě nemůžeme dále zpracovávat. Odvolání souhlasu nebo vznesení námitky můžete učinit prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši e-mailovou adresu uvedenou v impresu.

Sídlo serveru

Vaše osobní údaje zpracováváme a/nebo ukládáme na serveru externího poskytovatele se sídlem v Evropské unii. Díky tomu je zajištěno, že budou dodrženy evropské standardy a předpisy ohledně ochrany osobních údajů.

Google Maps

Na naší webové stránce využíváme službu „Google Maps“, online mapu společnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“). Díky tomu můžeme zobrazit interaktivní mapu přímo na naší webové stránce a umožnit Vám pohodlné využití jejích funkcí. Díky Vaší návštěvě naší webové stránky získá Google informace, že jste si otevřeli danou stránku našich webových stránek. Při tom bude zprostředkována Vaše IP adresa. To probíhá nezávisle na tom, jestli využíváte uživatelský účet Google, ke kterému jste přihlášeni, nebo jestli nemáte žádný uživatelský účet. Jestliže jste přihlášeni ke svému účtu Google, jsou Vaše údaje přiřazovány přímo k Vašemu kontu. Jestliže si nepřejete, aby byly tyto údaje spojovány s Vaším Google profilem, musíte se nejprve odhlásit. Google ukládá Vaše údaje jako uživatelské profily a využívá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo potřebnou úpravu webové stránky. Toto vyhodnocování probíhá především (a to i pro nepřihlášené uživatele) za účelem poskytování potřebné reklamy a informování jiných uživatelů o Vašich aktivitách na naší webové stránce. Využíváme Google Maps, abychom Vám mohli zobrazit interaktivní mapu Google Maps a zprostředkovat Vám tak lepší zážitek z využívání naší webové stránky. S tím je spojen také náš oprávněný zájem na zpracování Vašich výše zmíněných osobních údajů s využitím třetí strany. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž se za tímto účelem musíte obrátit na společnost Google. Informace třetích stran: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko. Další informace ohledně ochrany osobních údajů ze strany společnosti Google, ohledně možností nastavení a vznesení námitky, jakož i o ochraně osobních údajů naleznete na následujících stránkách společnosti Google: https://policies.google.com/pr....