Všeobecné prodejní podmínky

Uzavření smlouvy

Pro všechny smlouvy jsou rozhodující písemná potvrzení objednávek ze strany společnosti Lungmuß Feuerfest ve spojení s těmito všeobecnými dodacími a prodejními podmínkami.

Odchylky od těchto prodejních podmínek, především nákupní podmínky kupujícího, které jsou v rozporu s těmito podmínkami, jsou pro společnost závazné jen tehdy, pokud s nimi Lungmuß Feuerfest výslovně a písemně souhlasí. Podání námitky proti těmto nákupním podmínkám proto není nutné.

V nabídkách jsou uvedeny netto ceny bez DPH, které jsou nezávazné. Smlouva je realizována pouze na základě písemného potvrzení objednávky, zaslaného společností Lungmuß Feuerfest zákazníkovi. Ústní dohody a vedlejší ujednání musí být potvrzeny písemně.

Pokud není uvedeno jinak, hradí náklady na expedici a balení kupující.

Dodávka a odpovědnost za rizika

Pokud z potvrzení objednávky nevyplývá jinak, je místem plnění sídlo společnosti Lungmuß Feuerfest.

Riziko náhodného zničení a náhodného znehodnocení zboží přechází předáním zboží organizaci zajišťující přepravu na kupujícího, a to i v případě použití transportních prostředků prodávající společnosti. Je-li předání nebo zaslání zpožděno z důvodů na straně kupujícího, přechází riziko na kupujícího v den připravenosti k odeslání zboží. Případné převzetí přepravních nákladů prodávajícím nemá žádný vliv na přechod rizik.

Dodací termíny a lhůty jsou nezávazné, pokud nejsou ze strany společnosti Lungmuß Feuerfest výslovně a písemně potvrzeny jako závazné.

Údaje o kvalitě a reklamace závad

Údaje o procentním obsahu nebo směšovací poměry jednotlivých produktů jsou pouze přibližné průměrné hodnoty. Odchylky, které jsou přes veškerou pečlivost nevyhnutelné, zůstávají vyhrazeny. Vzorky jsou pouze průměrné vzorky.

Kupující je povinen zboží neprodleně po obdržení zkontrolovat. Jsou zohledňovány pouze reklamace do 20 pracovních dnů od dodávky.

Technické konzultace poskytované společností Lungmuß Feuerfest se zakládají na informacích o použití sdělených zákazníkem. V případě jiného použití není přebírána žádná záruka. Podkladem každé záruky jsou technické datové listy a pokyny ke zpracování.

Ručení

Uplatňuje-li kupující nároky na náhradu škody, ručí Lungmuß Feuerfest na základě zákonných ustanovení pouze za škody vzniklé úmyslně nebo hrubou nedbalostí. V případě lehké nedbalosti je ručení omezeno na předvídatelné, typické škody. Jiné nároky jsou vyloučeny.

Nároky kupujícího na náhradu škody z důvodu závady na zboží se rok po dodávce zboží považují za promlčené.

Výhrada vlastnictví

Zboží dodané prodávajícím zůstává v jeho vlastnictví až do úplného splnění všech závazků kupujícího vyplývajících z obchodního vztahu. To platí i při zařazení pohledávky z kupní ceny do aktuálních faktur, pokud je ještě k dispozici aktivní zůstatek pro společnost Lungmuß Feuerfest. V případě přijetí směnek nebo šeků přechází vlastnictví na kupujícího až v momentě jejich výplaty. Oznámí-li prodávající, že odstupuje od smlouvy, je kupující povinen vydat majetek prodávajícímu.

Zboží nesmí být kupujícím zastaveno ani nesmí dojít k zajišťovacímu převodu vlastnického práva tohoto zboží. Kupující je povinen neprodleně oznámit společnosti Lungmuß Feuerfest obstavení majetku a uhradit veškeré z toho plynoucí náklady. Využije-li prodávající svoji výhradu vlastnictví a vezme zboží s výhradou vlastnictví zpět, je oprávněn toto zboží prodat na volném trhu. Vzetí zpět se uskuteční za dosaženou tržbu, nejvýše však za ceny dohodnuté při dodávce.

Platba

Není-li ujednáno jinak, jsou faktury splatné 30 dnů po datu vystavení faktury. Platba je považována za uskutečněnou v okamžiku, kdy může společnost Lungmuß Feuerfest daným obnosem disponovat.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky a celý právní vztah podléhají právu Spolkové republiky Německo.

Pro spory jsou příslušné výlučně soudy v Dortmundu. Společnost Lungmuß Feuerfest je však oprávněna uplatnit své nároky u obecného soudu kupujícího. Pokud by jedno nebo více ustanovení těchto podmínek bylo neúčinné, není tím dotčena účinnost ostatních ustanovení nebo dohod.

Stav k únoru 2019